ورود به سایت

اطلاعیه مهم: دانشجویان برای شرکت در آزمون باید به سامانه زیر مراجعه کنند

lms.quran.ac.ir

نام کاربری: شماره دانشجویی

پسورد: کدملی در آخر aA

راهنمایی دربارهٔ «<p><span style="font-size: large; color: #ff0000;">اطلاعیه مهم: دانشجویان برای شرکت در آزمون باید به سامانه زیر مراجعه کنند</span></p>
<p><a href="https://lms.quran.ac.ir"><span style="font-size: large; color: #008000;">lms.quran.ac.ir</span></a></p>
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;">نام کاربری: شماره دانشجویی</span></p>
<p><span style="font-size: large; color: #0000ff;">پسورد: کدملی در آخر aA </span></p>»
بعضی از درس‌ها ممکن است به مهمان‌ها اجازهٔ دسترسی بدهند